Brood & Rozen, (2012)1 PDF Afdrukken E-mail
Brood & Rozen 2012_1
2012/1

Vorige edities zie
website Brood & Rozen


Bestellen


Edito
Paule Verbruggen
Over glasblazers, sacochen en vissers
pp. 2-3

Bijdrage
Ad Knotter
De Amerikaanse en Belgische vensterglasindustrie en de Nederlandse diamantindustrie (circa 1880-1940) Vakbonden, arbeidsorganisatie en marktverhoudingen
pp. 5-37

Bijdrage
Anaïs Van Ertvelde
Je ziet het al aan de sacoche. Veertig jaar Vrouwendagen: over representatie gesproken
pp. 39-53

Opgemerkt
Flor Vandekerckhove
Het leven en werk van Arseen ‘Tjène’ Blondé
pp. 55-65

Opinie
Tom Sauer
De Vlaamse vredesbeweging na de Koude Oorlog: gewogen en vederlicht bevonden
pp. 66-71

Collectie
Rita Calcoen & Donald Weber
Zegels voor verkeersveiligheid
pp. 72-75

Collectie
Rik De Coninck
Het archief van Agalev
pp. 76-84

Recensie
Martijn Vandenbroucke
Tijd-schrift
pp. 85-87
De Amerikaanse en Belgische vensterglasindustrie en de Nederlandse diamantindustrie (circa 1880-1940) Vakbonden, arbeidsorganisatie en marktverhoudingen

Ad Knotter, hoogleraar Vergelijkende Regionale Geschiedenis, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Universiteit Maastricht

In de sociale geschiedenis is het al enige tijd gebruikelijk de ontwikkeling van de vakbeweging in verband te brengen met de verhoudingen op de arbeidsmarkt en de veranderingen in de arbeidsorganisatie. In deze bijdrage zal ik die samenhang nader onderzoeken door de ontwikkelingen in de Amerikaanse en Belgische vensterglasindustrie te vergelijken met die in de Amsterdamse diamantindustrie. Die vergelijking is niet alleen interessant omdat daarin de samenhang tussen de vakverenigingen, de arbeidsmarkt en de arbeidsorganisatie goed te volgen is, maar ook omdat er tal van
relaties waren tussen de Amerikaanse vensterglasindustrie en die in Charleroi en omgeving. Er zijn bovendien interessante parallellen, maar ook verschillen, met de evolutie van de arbeidsverhoudingen in de Amsterdamse diamantindustrie.

The American and Belgian glass window industry and the Dutch diamond industry (around 1880-1940). Unions, work organization and conditions of employment

Ad Knotter, Professor of Comparative Regional History, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Maastricht University

For some time now, it has become customary among social historians to
establish a relationship between trade union development, and conditions of employment and changes in work organization. This contribution explores this issue by conducting a comparative analysis of developments in the American and Belgian glass window industries, and the Amsterdam diamond industry. Such a comparison is interesting, not only because it allows us to keep track of the way in which this relationship changed, but also because the American glass window industry and the one in (the surroundings of) Charleroi, were tied up in many ways. This contribution also reveals interesting similarities and differences between conditions of employment in the glass window industry and those in the Amsterdam diamond industry.

L’industrie du verre à vitre américaine et belge et de l’industrie du diamant aux Pays-Bas (vers 1880-1940). Syndicats, organisation du travail et relations de marché


Ad Knotter, Professeur d’Histoire Régionale Comparée, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Universiteit Maastricht

En matière d’histoire sociale, cela fait quelques temps déjà qu’il est d’usage d’établir un rapport entre le développement du syndicalisme et les relations sur le marché du travail, d’une part, et les changements au sein de l’organisation du travail, d’autre part. Cette contribution nous permet d’examiner plus en détail ce lien, par le biais de la comparaison des développements de l’industrie du verre à vitre américaine et belge avec ceux que connut l’industrie diamantaire amstellodamoise. Le parallèle est intéressant à plus d’un titre: il permet non seulement de baliser la cohérence qui existe entre la percée des organismes syndicaux, le marché du travail et l’organisation du travail mais il met également en évidence les
nombreuses relations tissées par l’industrie du verre à vitre américaine avec celle de Charleroi et environs. Il y a par ailleurs des similitudes intéressantes à pointer et des différences à dégager, au regard de l’évolution des relations de travail dans l’industrie diamantaire amstellodamoise. 


Je ziet het al aan de sacoche. Veertig jaar Vrouwendagen: over representatie gesproken

Anaïs Van Ertvelde, master in de Geschiedenis, UGent

Op 11 november 1972 organiseerden een aantal Nederlands- en Franstalige vrouwen in Brussel de allereerste Vrouwendag. Veertig jaar later zijn de Vrouwendagen nog altijd een belangrijk punt van continuïteit en evolutie in het Vlaamse landschap van vrouwenbewegingen. De enorme rijkdom aan bronnen over het onderwerp werd echter nooit eerder aan diepgaand onderzoek onderworpen. Nochtans bestaan over de Vrouwendagen heel wat clichés en doen veronderstellingen de ronde die nood hebben aan historische contextualisering. De representatie van de Vrouwendagen en van de aanwezige vrouwenbewegingsorganisaties is al sinds het ontstaan van de manifestatie voorwerp van strijd en onderhandeling. Waar het aankomt op het uitdragen van vernieuwende vrouwenbeelden, is representatie immers cruciaal. In deze bijdrage peilen we naar de verschillende manieren waarop de Vrouwendagen gerepresenteerd worden in de academische en niet-academische literatuur en naar het belang dat de organisatrices van de Vrouwendagen aan representatie hechtten. We nemen hierbij zowel het beeldmateriaal dat in het teken van de Vrouwendagen geproduceerd werd onder de loep, als de verhouding tot de pers.

You can tell by the sacoche. The representation of Women’s Day in academic and non-academic literature (1972-2012)

Anaïs Van Ertvelde, Master of History, Universiteit Gent

The first Women’s Day was held in Brussels on 11 November 1972. It was organized by both Flemish and francophone women. Forty years later, this annual event continues to ensure both the continuity of the women’s movement and its ability to adapt to change. Sources about this topic are abundant, but until now they have never been thoroughly examined. Stereotypes and assumptions about Women’s Day are equally abundant, and we should be putting them into their proper historical context. The representation of Women’s Day and the participating organizations has been a matter for debate and negotiation ever since the event was organized. Attention to representation is indeed of vital importance when it comes to propagating innovative images of women. This contribution explores the ways in which Women’s Day events have been represented in academic and non-academic literature, while also trying to assess if representation mattered a great deal to the organizers. We take a close look both at visual materials and the relationship with the press.

Montre-moi ta sacoche et je te dirai qui tu es … La Journée de la Femme a quarante ans: quid de sa représentation?

Anaïs Van Ertvelde, master en Histoire, Universiteit Gent

Le 11 novembre 1972, une poignée de femmes francophones et néerlandophones organisaient la toute première Journée de la Femme à Bruxelles. Quarante ans plus tard, les Journées de la Femme constituent toujours un pôle majeur de continuité et d’évolution dans le paysage flamand du mouvement des femmes. Si la pléthore de sources disponibles à ce sujet n’avait jamais encore fait l’objet d’une analyse détaillée, il n’en reste pas moins que de nombreux clichés circulent à propos des Journées de la Femme, qui font la part belle aux supputations. Une mise en perspective historique s’imposait donc. La représentation des Journées de la Femme et des organisations de mouvements de la Femme présents fut, dès la création du rassemblement, un sujet de polémiques et de tractations. Quand il s’agit de véhiculer des images renouvelées de femmes, une grande attention doit être prêtée à la représentation. Dans cette contribution, nous sondons les différentes manières dont les Journées de la Femme ont été brossées dans la littérature académique et non académique ainsi que l’importance que les organisatrices des Journées de la Femme ont accordée à la représentation. A cet effet, nous examinons minutieusement tant le matériel visuel qui fut produit dans la ligne des Journées de la Femme, que les relations avec la presse.


Het leven en werk van Arseen ‘Tjène’ Blondé

Flor Vandekerckhove, uitgever Het Vrije Visserijblad

Arseen ‘Tjène’ Blondé is wellicht de beroemdste schipper die de visserijsector in ons land ooit heeft voortgebracht. Hij groeide op in een arm gezin en schopte het tot kapitein, organiseerde een vissersvakbond en was zelfs medestichter van een van de grootste rederijen in de Belgische zeevisserij. Hij pionierde in Afrika en verdiende zijn sporen in de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast was hij lange tijd gemeenteraadslid in Oostende. Een kleine geschiedenis, in de marge van het ontstaan van ‘de rode vloot’.

The life and works of Arseen ‘Tjène’ Blondé

Flor Vandekerckhove, editor Het Vrije Visserijblad

Arseen ‘Tjène’ Blondé is arguably the most famous captain ever of Belgium’s fishing industry. He grew up in a poor family, became a captain, founded a fishermen’s union and was even a co-founder of one of the largest Belgian fishing companies. He played a pioneering role in Africa and fought bravely in the First World War. In addition, he was an Ostend town councillor for many years. The life and works of Arseen ‘Tjène’ Blondé is a fine footnote to the history of how ‘the red fleet’ came into being.

La vie et l’oeuvre d’Arseen ‘Tjène’ Blondé

Flor Vandekerckhove, éditeur Het Vrije Visserijblad

Arseen ‘Tjène’ Blondé est probablement le patron de pêche le plus célèbre que le secteur de la pêche ait produit dans notre pays. Il grandit au sein d’une famille pauvre et mena parfaitement sa barque jusqu’à devenir capitaine; il mit sur pied un syndicat des pêcheurs et fut même l’un des cofondateurs de l’une des plus importantes sociétés d’armateurs belges de la pêche en mer. Il fit oeuvre de pionnier en Afrique et fit ses preuves lors de la Première Guerre Mondiale. Par ailleurs, il fut longtemps conseiller communal à Ostende. Une petite histoire, en marge de la création de la ‘flotte rouge’.