Brood & Rozen, (2009)4 PDF Afdrukken E-mail
2009/4
2009/4
Vorige edities zie
website Brood & Rozen


Bestellen

   

Edito
Paule Verbruggen
Terug naar de bron
p. 2-3

Bijdrage
Korneel De Rynck
'Nicht alles war gut, aber vieles war besser.' Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008)
p. 5-27

Bijdrage
Kim Christiaens
Een verdedigingsline van de revolutie. Nicaraguacomités in België en politieke solidariteit in een transnationaal netwerk (1977-1990)
p. 29-49

Opgemerkt
Marcel Vanthilt
Edgard Vanthilt en het socialisme in Leopoldsburg. Een fragment uit het boek Het verhaal van mijn vader Edgard
p. 51-59

Collectie
Martijn Vandenbroucke
Archieven van de Socialistische Jeugd: de Jongsocialisten
p. 61-63

Collectie
Martijn Vandenbroucke
Archieven van de Socialistische Jeugd: het Socialistisch Jeugdleidersinstituut
p. 64-65

Collectie
Jessica Langouche
Het archief van vzw Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs asbl
p. 66-71

Collectie
Pascale Welvaert
30 jaar Partij van de Arbeid
p. 72-73

Kroniek
Eva Schandevyl
Towards the Transnational History of International Organizations: Methodology/Epistomology. Colloquium, Cambridge, 6-7 april 2009
p. 74-75

Recensie
Berber Bevernage
ANTOON DE BAETS, Gebruik en misbruik van de geschiedenis
p. 76-81

Recensie
Willie Verhoysen
JUAN AVILÉS FARRÉ, Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir
p. 82-89

 ‘Nicht alles war gut, aber vieles war besser.’ Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008)


Korneel De Rynck, master in de moderne geschiedenis, master in de vergelijkende en internationale politiek (K.U.Leuven)

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 was er een Duitse euforie. ‘Deutschland einig Vaterland’, riepen de burgers aan de grensovergangen. De DDR wankelde … en viel. In 1990 werden West- en Oost-Duitsland verenigd. De DDR en haar communistische ideologie werden, op voorschrift van het Westen, uitgespuwd door de Oost-Duitse burgers. Maar luttele maanden later ontdekten waarnemers een ‘Ostidentität’ en een ‘Ostalgie’, een nostalgie naar bepaalde aspecten van de DDRsamenleving. Er kwam een onverwachte revival van de DDR in producten, symbolen, films, televisieshows en fuiven. Nog steeds waait de Ostalgiestorm over Oost-Duitsland. Hoe komt dat? Waarom organiseert men shows rond een periode die zich niet leek te lenen voor licht entertainment? Waarom kijkt men weemoedig terug op dat verleden? Tot nu toe bleven antwoorden in gebreke of sprong men te clichématig om met het contrast tussen de euforie van de vereniging en de desillusies erna. In dit artikel bied ik een verklaring die focust op de wisselwerking tussen socialisatie en situatie. De Oost-Duitsers hebben reeds in het DDR-kader een Ostidentität ontwikkeld. Die identiteit werd gecontesteerd door de confrontatie met de transformatieproblemen na de vereniging. Dat heeft geleid tot een
gemanifesteerde Ostidentität en een Ostalgie.


‘Nicht alles war gut, aber vieles war besser.’ An explanation of the Ostidentität and nostalgia for the GDR in East Germany today (1990-2008)

Korneel De Rynck, Master in Modern History and in Comparative and International Politics (K.U.Leuven)

In Germany euphoria over the fall of Berlin Wall was widespread in 1989. At border crossings people shouted ‘Deutschland einig Vaterland’. The German Democratic Republic(GDR ) staggered … and fell. West Germany and East Germany were reunited in 1990. Former GDR citizens rejected the communist state and ideology, as they were told to do so by the West. However, feelings of nostalgia for certain aspects of the GDR society surged within months and prompted observers to speak of an ‘Ostidentität’ and ‘Ostalgia’. An unexpected revival of interest in GDR products, symbols, films, television shows and parties took place. The storm of Ostalgia still rages in East Germany. How come? How come shows are produced about a period which did not seem suitable for light entertainment? Why do people look back nostalgically on the past? Euphoria gave way to disenchantment, but most explanations were cliché-ridden and not satisfactory. In this article we come up with an explanation that focuses on the interaction between socialisation and situation. An Ostidentität was already developed within the GDR society. This identity was questioned when former GDR citizens were faced with the sweeping reforms following the unification. The Ostidentität became visible and Ostalgia surged.


‘Nicht alles war gut, aber vieles war besser.’ Une explication de l’Ostidentität et de la nostalgie à l’égard de la RDA, dans l’actuelle Allemagne de l’Est (1990-2008)

Korneel De Rynck, master en Histoire Moderne, master en Politique Comparée et Internationale (K.U.Leuven)

La chute du Mur de Berlin en 1989 provoqua une énorme allégresse en Allemagne. ‘Deutschland einig Vaterland’, s’écriaient les citoyens aux postes frontières. Et la RDA chancelante s’effondra… C’est en 1990 que la réunification des deux Allemagnes eut lieu ; les citoyens est-allemands conspuaient, ‘sur prescription’ de l’Ouest, la RDA et son idéologie communiste. Mais, à peine quelques mois plus tard, des observateurs mirent en évidence l’émergence d’une ‘Ostidentität’ et d’une ‘Ostalgie’ (nostalgie vis-à-vis de certains aspects de la société est-allemande). Un regain d’intérêt inopiné pour la RDA s’exprimait en effet dans des produits, des symboles, des films, des shows télévisés ou encore lors de réjouissances. Et, au jour d’aujourd’hui, le vent fort de ‘l’Ostalgie’ continue de souffler sur l’Allemagne de l’Est... Comment expliquer ce phénomène ? Pour quelle raison organise-t-on des shows autour d’une période qui semblait pourtant se situer à mille lieues du divertissement facile ? Pourquoi ce regard ému porté sur le passé ? Jusqu’à présent, ces questions étaient restées en suspens : soit que des réponses satisfaisantes n’aient pu être apportées ou que ces questions aient été traitées à la faveur de clichés fondés sur le contraste entre l’euphorie de la réunification et les désillusions qui s’ensuivirent. Dans cet article, je propose une explication axée sur l’interaction entre socialisation et situation. Dans le cadre de la RDA, les Allemands de l’Est avaient déjà commencé à développer une ‘Ostidentität’ : cette identité est-allemande qui fut déniée par la confrontation avec les problèmes de transformation suite à la réunification. C’est cela qui mena ensuite à une ‘Ostidentität’ et une ‘Ostalgie’ exprimées.

 

Een verdedigingslinie van de revolutie. Nicaraguacomités in België en politieke solidariteit in een transnationaal netwerk (1977-1990)

Kim Christiaens, doctoraatsbursaal, onderzoekseenheid Moderniteit & Samenleving 1800-2000, K.U.Leuven

Nicaragua was medio jaren 1970 een van de vele derdewereldlanden die af te rekenen hadden met structurele problemen zoals armoede, uitbuiting en machtsmisbruik op grote schaal. Net als de andere landen van Centraal-Amerika lag de bananenrepubliek uit het blikveld van de wereld, in de achtertuin van de Verenigde Staten. Voor de meeste mensen in België riep de naam Nicaragua hoogstens associaties op met een exotische schotel of zwoele dans. Op het einde van de jaren 1970 kwam daar echter grondig verandering in, vooral na de val van de Somoza-dictatuur en de daaropvolgende machtsovername door het Sandinistische Front, in de zomer van 1979. Niet alleen trad Nicaragua op de voorgrond van de internationale politiek en media, bovendien groeide het land uit tot een symbool van hoop voor vele derdewereldactivisten en kwamen er overal ter wereld solidariteitsbewegingen tot stand. Ook in België manifesteerde er zich een sterke solidariteit in de derdewereldbeweging en werden talrijke en diverse initiatieven voor het sandinistische Nicaragua op poten gezet. Dé stuwende motor daarvan vormden de Nicaraguacomités die gestalte gaven aan een uitgesproken politieke solidariteit en deel uitmaakten van een transnationaal sandinistisch netwerk. Dertig jaar na de sandinistische machtsovername plaatsen we die bijna volledig uitgestorven comités voor het voetlicht van de geschiedenis en worden ze voor het eerst het voorwerp van historisch onderzoek. Aan de hand van uitgebreid archiefonderzoek en talrijke interviews verklaren we het opmerkelijke ontstaan van de solidariteitscomités en belichten we hun werking en evolutie tot 1990, het jaar waarin er door de verkiezingen in Nicaragua een onverwacht einde kwam aan het bewind van het Frente Sandinista de la Liberación Nacional (FSLN). Daarbij willen we ook nagaan wat het belang was van deze comités en hoe zij zich positioneerden in de toenmalige derdewereldbeweging.


A line of defence of the revolution. Nicaragua solidarity committees in Belgium: political solidarity in a transnational network (1977-1990)

Kim Christiaens, doctoral scholarship student, Research Unit Modernity & Society 1800-2000, K.U.Leuven

In the mid-seventies Nicaragua was one of the many third world countries suffering from massive problems caused by poverty, exploitation and abuse of power. Nobody noticed Nicaragua, as nobody noticed the other Central American countries, banana republics, in the backyard of the United States. Mentioning Nicaragua to most Belgians evoked pleasant associations with exotic dishes or sultry dances, at the very most. At the end of the seventies, however, the fall of the Somoza dictatorship and the assumption of power by the Sandinist Front (1979), made front-page news. Nicaragua became a hot issue in international politics and a symbol of hope for many third world activists. Solidarity movements emerged worldwide. In Belgium the driving force in the movement were the Nicaragua committees. Political solidarity was mainly shaped by them, as they were part of a transnational Sandinist network. Few of these committees still exist today. But for the first time, after thirty years, a historical investigation has been conducted into the way they came into being and how they operated and developed. We examined the records extensively, we carried out many interviews and we offer explanations up to 1990, when the Sandinist administration came to an end after having lost the elections. Furthermore, we try to assess how important these committees were and what positions they took towards the third world movements at that time.


Une ligne de défense de la révolution : Comités Nicaragua en Belgique et solidarité politique au sein d’un réseau transnational (1977-1990)

Kim Christiaens, doctorant boursier au sein de l’unité de recherche Modernité & Société 1800-2000 et ‘junior member’, K.U.Leuven

Au milieu des années 1970, le Nicaragua comptait parmi les nombreux pays du tiers monde obligés de se débattre dans des problèmes structurels tels que la pauvreté, l’exploitation et les abus de pouvoir à grande échelle. Tout comme les autres nations d’Amérique Centrale, la république bananière restait cantonnée en dehors du champ visuel du monde, dans l’ombre des Etats-Unis. D’ailleurs, dans l’esprit de la plupart des Belges, le Nicaragua était, tout au plus, associé à un plat exotique ou à une danse sensuelle. Néanmoins, à la fin des années 1970 et plus particulièrement après la chute de la dictature de Somoza et la prise de pouvoir par le Front Sandiniste qui s’ensuivit à l’été 1979, un changement majeur intervint. Non seulement le Nicaragua investit le devant des scènes politique et médiatique mais ce pays acquit également une dimension symbolique porteuse d’espoir pour de nombreux activistes tiers-mondistes : partout dans le monde, des mouvements de solidarité émergèrent. En Belgique également, une solidarité appuyée se manifesta au sein du mouvement tiers-mondiste, qui déboucha sur des initiatives, aussi nombreuses que variées, en faveur du Nicaragua sandiniste. La force motrice émanait des comités nicaraguayens qui donnaient corps à une solidarité politique déclarée et faisaient partie d’un réseau sandiniste transnational. Trente ans après la prise de pouvoir sandiniste, nous braquons les projecteurs de l’histoire sur ces comités agonisants qui font pour la première fois l’objet d’une analyse historique. Grâce à une recherche approfondie dans les archives et sur base de nombreux entretiens, nous élucidons la remarquable genèse des comités de solidarité et exposons leur fonctionnement et leur évolution jusqu’en 1990, année au cours de laquelle des élections mirent un terme soudain au gouvernement du FSLN. En outre, nous analysons l’importance revêtue par ces comités et la façon dont ils se positionnaient dans le mouvement tiers-mondiste de l’époque.