Amsab-ISG
Bagattenstraat 174
9000 Gent  
Tel.: +32 (0)9 224 00 79
Fax: +32 (0)9 233 67 11

Open maandag van 10 tot 17 uur, dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

 

zie Contact

 
Volg ons ook op:
Facebook
FlickrYouTubeImage
 
Image
 
Image
 
Image
 
HOME
Brood & Rozen, (2012)3 PDF Afdrukken E-mail
Brood en Rozen 2012/3 Vorige edities zie 
website Brood & Rozen
 

Bestellen


Edito
Piet Creve
Migranten aller landen ... Themanummer migratie
pp. 2-3

Bijdragen
Saartje Vanden Borre & Elien Declercq 
Socialist en spion. Victor Capart in de Frans-Belgische grensregio op het einde van de 19e eeuw 
pp. 5-21

Machteld Venken
De mobilisatie van Poolse oud-strijders in België, 1947-1972. Een andere visie op Poolse migrantenorganisaties 
pp. 23-45

Jozefien De Bock
‘Alle wegen leiden naar Gent’. Trajecten van mediterrane migranten naar de Arteveldestad, 1960-1980 
pp. 47-75 

Mazyar Khoojinian 
Op zoek naar migranten in de syndicale archieven. De versnippering van de syndicale archieven over arbeidsmigranten in België 
pp. 77-95

Piet Creve & Martine Vermandere
Timmeren aan de weg. Een gesprek met de pioniers van de migrantenwerking in Antwerpen  
pp. 96-107 

Piet Creve & Martine Vermandere
Migranten aller landen, verenigt u! De geschiedenis van het thema migratie in Amsab-ISG 
pp. 108-119

Mila Ernst, Hanneke Verbeek, Tatiana Sagatni
Migrantenerfgoed in Nederland en Frankrijk 
pp. 121-132 
Socialist en spion. Victor Capart in de Frans-Belgische grensregio op het einde van de 19e eeuw

Saartje Vanden Borre, postdoctoraal onderzoeker CHIR, Kulak 
Elien Declercq, postdoctoraal onderzoeker CHIR, Kulak     

In het begin van de 20e eeuw genoot de Belgische tweedegeneratiemigrant Victor Capart in Noord-Frankrijk een zekere reputatie als socialistisch zanger en politicus. Terwijl de meeste streekgenoten wel wisten dat de militante Capart in 1875 het land was uitgewezen, zouden velen wellicht vreemd opgekeken hebben bij de mededeling dat hij tijdens zijn ballingschap werkte als spion voor de Franse inlichtingendiensten. Jarenlang rapporteerde Capart aan de politiecommissaris van Tourcoing over de activiteiten van de Belgische en Franse socialisten in de grensstreek. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de motieven van een man wiens overtuiging en handelingen lange tijd onverenigbaar waren. 

Socialist and spy. Victor Capart in the French-Belgian border region at the end of the 19th century

Saartje Vanden Borre, CHIR scientific staff member, Kulak
Elien Declercq, CHIR post-doctoral researcher, Kulak 

At the beginning of the 20th century Victor Capart, a second-generation Belgian immigrant and a militant political activist, established quite a reputation as a socialist singer and politician in northern France. While most people in the border region were well aware of the fact that Capart had been expelled from Belgium in 1875, many of them may have been astonished to learn that he was employed as a spy by the French secret services. For years, he reported on the activities of Belgian and French socialists in the border region to the Tourcoing police chief. This contribution reveals the motives of a man whose beliefs were at odds with his actions for a long time.


Socialiste et espion. Victor Capart dans la région frontalière franco-belge à la fin du 19ième siècle

Saartje Vanden Borre, collaborateur scientifique CHIR, Kulak 
Elien Declercq, chercheur postdoctoral CHIR, Kulak 

A l’aube du 20ième siècle, Victor Capart, immigré de la deuxième génération, jouissait dans le Nord de la France d’une certaine notoriété comme chanteur et homme politique socialiste. S’il est vrai que la plupart des concitoyens n’ignoraient pas que le militant Capart avait été expulsé du pays en 1875, il n’en reste pas moins que nombre d’entre eux auraient probablement été surpris d’apprendre qu’il officiait comme espion pour les services de renseignements français pendant son exil. Des années durant, Capart rapporta au commissaire de police de Tourcoing les activités des socialistes belges et français dans la région frontalière. Dans cette contribution, nous analysons les motivations d’un homme dont la conviction et les agissements furent longtemps incompatibles.
 


De mobilisatie van Poolse oud-strijders in België, 1947-1972. Een andere visie op Poolse migrantenorganisaties

Machteld Venken, postdoctoraal onderzoekster, Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres, Wenen  

Deze bijdrage biedt een andere invalshoek op de Poolse migratiehistoriografie en toont hoe niet alleen etniciteit en politieke overtuiging, maar ook een gemeenschappelijke oorlogsherinnering een drijfveer tot groepsvorming kon vormen. Daarvoor nemen we het organisatieleven van een specifieke groep van Poolse migranten in België onder de loep: gewezen divisiesoldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie. We analyseren hoe formele migrantenorganisaties van en voor gewezen divisiesoldaten ontstonden onder invloed van mobiliserende instanties in België, de Poolse Volksrepubliek en Groot-Brittannië. Die wilden de manier beïnvloeden waarop de gewezen soldaten hun oorlog herinnerden. Het onderzoek toont hoe instanties gewezen divisiesoldaten in migrantenorganisaties daarvoor mobiliseerden: hoe ze hun visie promootten, aan invloed wonnen en de verhoudingen onder de gewezen divisiesoldaten in België wijzigden.

The mobilization of Polish war veterans in Belgium, 1947-1972. A different view on Polish immigrant organizations

Machteld Venken, post-doctoral researcher, Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres, Vienna

This contribution provides a different perspective on Polish migration historiography and demonstrates how not only ethnicity and political beliefs may be the underlying motive for getting together as an immigrant group, but also shared war memories. We take a close look at the activities of a distinct stream of Polish immigrants in Belgium, i.e. former soldiers of the First Polish Armoured Division. We examine how official immigrant organizations of these soldiers came into existence and how authorities in Belgium, the Polish People’s Republic and Great-Britain urged them to get together as a group. These authorities wanted to influence the way in which the immigrants remembered the war. The research findings show how authorities promoted their views, exerted a growing influence and eventually changed the relations among the former division soldiers in Belgium.

La mobilisation d’anciens combattants polonais en Belgique, 1947-1972. Un autre regard sur les organisations d’immigrés polonaises

Machteld Venken, chercheur postdoctoral, Ludwig Boltzmann, Institute for European History and Public Spheres, Vienne     

Cette contribution propose un autre angle de réflexion en matière d’historiographie polonaise des migrations et montre de quelle manière, non seulement le caractère ethnique et la conviction politique mais également des souvenirs de guerre communs, pouvaient constituer le terreau nécessaire à la formation d’un groupe. Pour ce faire, nous analysons minutieusement l’organisation de vie d’un groupe spécifique de migrants polonais en Belgique, à savoir des anciens combattants de la première division polonaise blindée. Nous examinons de quelle façon des organisations de migrants officielles, constituées à partir de et pour d’anciennes divisions de soldats, apparurent sous l’influence d’organisateurs qui mobilisaient en Belgique, en République Populaire de Pologne et en Grande-Bretagne. Ceux-ci visaient à influencer la manière dont les anciens soldats commémoraient la guerre. L’analyse met en évidence la façon dont des organisateurs enrôlaient dans ce but des divisions d’anciens combattants au sein d’organisations de migrants: comment ils promurent leur vision, gagnèrent en influence et modifièrent les relations entre les anciennes divisions de soldats en Belgique.‘Alle wegen leiden naar Gent’. Trajecten van mediterrane migranten naar de Arteveldestad, 1960-1980

Jozefien De Bock, doctoraal onderzoeker, European University Institute, Fiesole 

Ondanks de aankomst van nieuwe migrantengroepen in de loop van de voorbije twee decennia, is onze maatschappij nog steeds sterk getekend door de naoorlogse migratie van gastarbeiders en hun families uit de landen rond de Middellandse Zee. Het beeld dat we vandaag hebben van het verloop van die gastarbeidersmigratie is echter doordrongen van stereotypen. Een van die stereotypen is de manier waarop die migranten naar ons land zijn gekomen. In het collectieve geheugen staat de naoorlogse migratie van gastarbeiders naar West-Europa bekend als het resultaat van een officieel rekruteringsprogramma, waarbij speciaal daarvoor bevoegde diensten arbeiders in hun land van herkomst anoniem aanwierven en in groep naar hun bestemming brachten. De aankomst van hun families wordt gekaderd in een proces van gezinshereniging, dat na de befaamde migratiestop op gang kwam. In deze bijdrage gaan we na in hoeverre dat beeld overeenstemt met de historische realiteit. Verschillende migratietrajecten komen aan bod en worden beschouwd binnen hun economisch en politiek historische context. We focussen daarbij op één casus, met name de migratietrajecten van mediterrane migranten naar de stad Gent in de periode 1960-1980. De focus op het lokale niveau laat toe een gedetailleerd inzicht te krijgen in het specifieke verloop van de migratietrajecten. De mechanismen die op die manier blootgelegd worden, hebben echter een ruimere geldigheidswaarde.
 
‘All roads lead to Ghent’. Trajectories of Mediterranean immigrants to a provincial capital, 1960-1980

Jozefien De Bock, doctoral researcher, European University Institute, Fiesole

The arrival of new immigrant groups over the course of the past two decades has not erased the visible impact on Belgian society of the post-war migration of ‘guest workers’ and their families, originating from the countries around the Mediterranean. Current perception of this ‘guest worker migration’ is, however, highly stereotyped. One of the most common misconceptions concerns the way in which ‘guest worker migrants’ have made their way to Western Europe. Post-war Mediterranean migration to the West has been engraved in our collective memory as the result of an official recruitment program, involving special services which anonymously recruited workers in their home countries and provided collective transport to their destination countries. The arrival of their families is seen to have taken place later, after the notorious immigration stop had been imposed. Based on one case study, dealing with the migration trajectories of Mediterranean immigrants to the city of Ghent in the period 1960-1980, this article examines to what extent this perception is consistent with historical reality. Several migration trajectories are explored in their respective economic, political and historical contexts. The focus on the local level is meant to allow for a detailed insight in the historical development of each of these trajectories; the mechanisms which are thus disclosed, however, have a wider range of validity.

‘Tous les chemins mènent à Gand’. Itinéraires d’immigrés méditerranéens jusqu’à la ville d’Artevelde, 1960-1980

Jozefien De Bock, chercheuse doctorante, European University Institute, Fiesole   

Malgré l’arrivée de nouveaux groupes de migrants au cours des deux dernières décennies, notre société reste fort marquée par l’empreinte de l’immigration d’après-guerre des travailleurs étrangers et de leurs familles issus des pays du bassin méditerranéen. L’image que nous avons aujourd’hui du déroulement de cette immigration est par ailleurs pétrie de stéréotypes. L’un de ceux-ci a trait à la manière dont ces immigrants sont arrivés dans notre pays. Dans la mémoire collective, l’immigration d’après-guerre des travailleurs étrangers en Europe de l’Ouest est réputée être le résultat d’un programme de recrutement officiel, pour lequel des services spécialement affectés à cet effet enrôlaient des travailleurs dans leur pays d’origine, sous couvert d’anonymat, pour les conduire ensuite en groupe à destination. L’arrivée de leurs familles est appréhendée dans la perspective d’une politique de regroupement familial, intervenue après qu’il ait été mis un terme à l’immigration des travailleurs. Dans cette contribution, nous analysons, à la faveur d’un cas bien précis (les parcours migratoires de migrants méditerranéens vers la ville de Gand dans la période 1960-1980), dans quelle mesure cette image est conforme à la réalité historique. Divers itinéraires migratoires sont passés au peigne fin et envisagés dans leurs contextes économique et politico-historique. L’accent mis au niveau local permet d’accéder à une compréhension fine du déroulement spécifique des trajets migratoires. Les mécanismes, ainsi mis au jour, s’avèrent finalement pertinents dans un spectre plus large.Op zoek naar migranten in de syndicale archieven. De versnippering van de syndicale archieven over arbeidsmigranten in België

Mazyar Khoojinian, doctorandus, ULB  

In een sociale democratie, zoals die in België bestaat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn de standpunten van de vakbonden inzake migratie en de banden die ze hebben gesmeed met de arbeidsmigranten, van eminent belang voor een beter begrip van de geschiedenis van de migraties in de 20e eeuw. Het tastbare bewijs daarvoor is het aanzienlijk aantal bijdragen dat Belgische historici aan het thema gewijd hebben. Helaas heeft het historisch onderzoek naar de betrekkingen tussen de vakbonden en de migranten nog steeds zwaar te lijden onder de versnippering van de syndicale archieven. Dat is – vrijwel tot op de dag van vandaag – te wijten aan het gebrek aan een coherent beleid inzake archiefbewaring. Deze bijdrage belicht enkele heuristische pistes die ons worden aangereikt door een onderzoek naar de Turkse immigratie.

Searching for immigrants in the trade union archives. The dispersal of trade union archives concerning economic immigrants in Belgium

Mazyar Khoojinian, doctoral student, ULB 

Belgium emerged from the Second World War as a social democracy. In such a political system, trade union positions on migration and the links which they have forged with economic immigrants, are vital to a better understanding of the history of migrations in the 20th century. The significant number of articles about this topic, by Belgian historians, provides solid evidence to support this claim. Unfortunately, historical research on the relations between the unions and the immigrants has severely suffered from the dispersal of trade union archives to this day. This is due to a failed archival preservation policy. This contribution explores some heuristic paths resulting from research on Turkish immigration.

A la recherche d’immigrants dans les archives syndicales. L’éparpillement des archives syndicales relatives aux travailleurs immigrés en Belgique

Mazyar Khoojinian, doctorant, ULB 

Dans une démocratie sociale comme celle de la Belgique depuis l’après-guerre, le positionnement des organisations syndicales vis-à-vis du phénomène migratoire et les rapports développés par celles-ci avec les travailleurs migrants sont assurément incontournables pour la compréhension de l’histoire des migrations au XXe siècle. Preuve tangible de cet intérêt, l’historiographie belge compte déjà un nombre appréciable de contributions en la matière. Fortement handicapée jusque dans les dernières décennies par l’absence d’une politique cohérente de préservation du patrimoine archivistique du monde syndical, la recherche historique sur les relations entre les syndicats et les migrants pâtit encore d’un panorama archivistique pour le moins éclaté. Cette contribution propose quelques pistes heuristiques influencées par une expérience de recherche sur l’immigration turque.
     


Timmeren aan de weg. Een gesprek met de pioniers van de migrantenwerking in Antwerpen


Piet Creve, Amsab-ISG
Martine Vermandere, Amsab-ISG 

Amsab-ISG wilde meer te weten te komen over de Antwerpse integratiesector, het geheel van verenigingen en initiatieven rond de opvang van migranten. Daarvoor ging het te rade bij Piet Janssen, met wie het al eerder een gesprek had naar aanleiding van de overbrenging van de archieven van het Vlaams Overlegcomité Migratie (VOCOM) en het Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten (VCIM). Piet werkte eerst vijf jaar als vrijwilliger in het jeugdcentrum De Cluys en werd in 1975, toen er erkenning kwam als categoriaal opbouwwerk, de eerste coördinator van het Centrum voor Buitenlandse Werknemers (CBW) in Antwerpen.1 Hij wees erop dat het hoog tijd was om een reconstructie te maken van de eerste opvanginitiatieven voor migranten in Antwerpen. Piet verzamelde nog vijf andere pioniers en samen trokken ze op 2 maart 2012 naar het restaurant El Warda voor een lange babbel.

Pursuing our goal. Talking to the pioneers of Antwerp migrant support projects

Piet Creve, Amsab-ISH 
Martine Vermandere, Amsab-ISH  

In order to know more about Antwerp migrant support organizations and projects as a whole, Amsab-ISH interviewed Piet Jansen. We talked to him before on the occasion of the transfer of the archives of the VOCOM (Flemish consultative committee for the coordination of migration) and the VCIM (Flemish center for the integration of migrants). Jansen did voluntary work for five years at the youth centre De Cluys. He then served as the first coordinator of the Antwerp CBW (center for migrant workers), i.e. in 1975, when cbw received formal recognition for community work. Today, he really feels that it is about time to reconstruct the first support projects for immigrants in Antwerp. He was joined by five other pioneers and together they had a long chat at the restaurant El Warda on 2 March 2012.

Se faire entendre. Une conversation avec les pionniers de l’assistance aux immigrés à Anvers

Piet Creve, Amsab-IHS
Martine Vermandere, Amsab-IHS  

L’Amsab-IHS souhaitait en apprendre plus à propos du secteur de l’intégration anversoise, englobant l’ensemble des associations et initiatives en matière d’accueil des immigrants. Nous nous sommes donc tournés vers Piet Janssen que nous avions déjà rencontré suite au transfert des archives du VOCOM (l’organisme de coordination flamand en matière d’immigration) et du VCIM (le centre flamand pour l’intégration des immigrés). Piet a d’abord collaboré pendant cinq ans comme bénévole au sein de la maison de jeunes De Cluys. En 1975, lorsque l’agréation pour les activités sociales catégorielles intervint, il devint le premier coordinateur du CBW (le centre pour les travailleurs étrangers) à Anvers. Il pointa qu’il devenait urgent de procéder à la reconstitution des premières initiatives en matière d’accueil pour immigrants à Anvers. Piet réunit cinq autres pionniers et, le 2 mars 2012, tous se retrouvèrent au restaurant El Warda pour un long échange convivial.Migranten aller landen, verenigt u! De geschiedenis van het thema migratie in Amsab-ISG

Piet Creve, Amsab-ISG
Martine Vermandere, Amsab-ISG  

Met het beleidsplan 2013-2017 wordt het thema ‘migratie’ structureel opgenomen in de werking van Amsab-ISG. In deze bijdrage schetsen we hoe het zover is gekomen. De lezer zal merken dat het om een bochtig parcours gaat, waarin toeval, externe vragen, persoonlijke interesses van medewerkers en opportuniteiten een belangrijke rol hebben gespeeld. Aanvankelijk ging de aandacht uit naar de emigratie van Belgen naar Noord-Frankrijk. Al snel kwamen de migranten die sinds de jaren 1960 naar hier kwamen in beeld en dan vooral de organisaties en initiatieven die die mensen ondersteunden. Uiteindelijk groeide de aandacht voor de verenigingen van de nieuwkomers zelf. Deze bijdrage maakt duidelijk dat Amsab-ISG daarbij aan collectieopbouw doet, in diverse projecten participeert en het thema ‘migratie’ meeneemt in de eigen publiekswerking.

Migrants of the world, unite! Migration as an Amsab-ISH topic: a short history

Piet Creve, Amsab-ISH 
Martine Vermandere, Amsab-ISH  

According to the Amsab-ISH Strategic Plan 2013-2017, the topic of migration forms an integral part of Amsab-ISH activities. This contribution outlines how this topic has become increasingly important. Readers will find out that this has been a tortuous process in which pure chance, external requests, personal interests of staff members and opportunities that came along, have played an important role. At first the focus was on Belgians who emigrated to northern France. But soon the people who had emigrated to Belgium since the 1960s were targeted, and particularly migrant support organizations and projects. Eventually, there was a growing interest in the organizations of the newcomers themselves. This contribution makes it clear that Amsab-ISH develops collections, participates in different projects and seeks to involve the wider public in these projects.

Migrants de tous pays, unissez-vous! L’histoire du thème de la migration à l’Amsab-IHS

Piet Creve, Amsab-IHS
Martine Vermandere, Amsab-IHS  

Conformément au plan de gestion 2013-2017, le thème de la migration fait structurellement partie des activités de l’Amsab-IHS. Dans cette contribution, nous retraçons le chemin qui nous a conduits à celui-ci. Le lecteur remarquera qu’il s’agit d’un parcours sinueux, au cours duquel le hasard, les questions extérieures, les intérêts personnels des collaborateurs ainsi que les opportunités ont joué un rôle significatif. Au début, l’attention se portait sur l’émigration des belges vers le nord de la France. Ont bien vite fait partie du tableau les immigrés arrivés depuis les années 1960 et ensuite principalement les organisations et initiatives qui soutenaient ces personnes. Enfin, l’intérêt pour les organisations de nouveaux venus surgit. Cette contribution montre clairement que l’Amsab-IHS fait ainsi oeuvre de compilation, participe à divers projets et apporte le thème de la migration dans la sphère publique.Migrantenerfgoed in Nederland en Frankrijk

Mila Ernst, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden 
Hanneke Verbeek, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden 
Tatiana Sagatni, Génériques, Parijs

Sinds enkele decennia neemt de belangstelling voor migratiegeschiedenis en het erfgoed van de diverse migrantengemeenschappen wereldwijd toe. Ook in Europa zijn tientallen initiatieven ontstaan die gegevens over migratie verzamelen, de verhalen van migranten registreren, hun erfgoed in kaart brengen en dat in allerlei publieksmomenten valoriseren. Al in een vroeg stadium vond Amsab-ISG het aangewezen om contacten te leggen met buitenlandse instellingen die werken rond migratie met het oog op samenwerking en als bron van inspiratie. Twee instellingen uit buurlanden stellen zich hier voor: het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten uit Nederland en Génériques uit Frankrijk.

Migration heritage in the Netherlands and France

Mila Ernst, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden
Hanneke Verbeek, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden
Tatiana Sagatni, Génériques, Paris 

Sixteen-year-old Georgette De Turcq from Geraardsbergen left for an open-air cure at Heist-aan-Zee in April 1940. The treatment was to take three months. Only five years later did she see her parents and brother again, having just reached the age of 22. The project We have arrived safely! Holiday camps at the Belgian seaside [1887-1980] provided an opportunity for her son, André De Clercq, to show us a small collection of documents. It contained a notebook, thirty letters, ten pictures, fourteen postcards, a few greeting cards and some official documents, which enabled us to reconstruct this particular episode in Georgette’s life.

Patrimoine de l’immigration aux Pays-Bas et en France

Mila Ernst, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden
Hanneke Verbeek, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden
Tatiana Sagatni, Génériques, Paris  

Depuis quelques décennies, l’intérêt pour l’histoire de l’immigration et le patrimoine historique des diverses communautés d’immigrés va croissant. En Europe également, des dizaines d’initiatives ont vu le jour, qui ont pour objet la compilation de données relatives à l’immigration, la consignation de récits d’immigrés, la mise en perspective de leur patrimoine et la valorisation de tous ces aspects à l’occasion de divers événements publics. Dès le début, l’Amsab-IHS jugea opportun d’établir des contacts avec des institutions étrangères actives dans le cadre de l’immigration, en vue d’une collaboration et en guise de source d’inspiration. Deux institutions issues de pays voisins se présentent dans ce cadre: le Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (le centre pour l’histoire des immigrés) des Pays-Bas et Génériques de France.