Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

2e jaargang, nr. 8, november 2007

Eindejaarsactie !

Twee boekenpaketten aan halve prijs (foto Lieve Cosyns)

Boekenpakket 1: €25 ipv €50            Boekenpakket 2: €15 ipv €30

 

Amnesty International Vlaanderen sluit samenwerkingsakkoord met Amsab-ISG.
In het digitale tijdperk kunnen NGO’s en archiefinstellingen eigenlijk niet anders meer dan mekaar vinden rond de archiefproblematiek. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Voor beide betekent het een andere manier van werken. De NGO’s moeten de archieffunctie volwaardig opnemen in hun organogram en de archiefinstellingen moeten het terrein op.
Hoe zo een koerswijziging best wordt aangepakt, ligt niet voor de hand. Enkele jaren geleden koos Amsab-ISG voor de formule van het samenwerkingsakkoord met landelijke koepels of organisaties. Een dergelijk akkoord heeft drie onderdelen: een luik over het statische archief, één over het dynamische en een derde luik over de valorisatie van het materiaal.
We zijn zuinig met dergelijke akkoorden, want ze vragen een belangrijk engagement van beide partijen. Amsab-ISG verleent advies en assistentie, de betrokken organisaties nemen de ontwikkeling van een eigen archiefpolitiek op zich. Het lijkt misschien utopisch, maar de praktijk leert dat deze vorm van samenwerking kan werken. Zo kwamen er in het kader van het akkoord met de Bond Beter Leefmilieu al heel wat archieven naar Amsab-ISG. In het kader van de samenwerking met het Vlaams ABVV is Amsab-ISG nauw betrokken bij het in kaart brengen van de interne documentatiestroom. Bij beide organisaties bemiddelde Amsab-ISG voor een stage archivistiek en hedendaags documentbeheer.
En nu is er dus een samenwerkingsakkoord met Amnesty International, de belangrijkste mensenrechtenbeweging in Vlaanderen (voor meer informatie zie www.aivl.be.) De samenwerking zal zich in eerste instantie toespitsen op het digitaal archief, later volgt dan de overdracht van het papieren archief.

Piet Creve


 

Recent verwerkt archief in Amsab-ISG: Marianne Dedecker, Paul Libois, Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL) vzw

Het archief van Marianne Dedecker

Marianne Dedecker (°1946) studeerde aan de ULB en werd daar lid van meerdere grippistische organisaties die o.a. actief waren rond Vietnam en Palestina. Maar ze was ook betrokken bij thema’s dichter bij huis, zoals de plannen voor het doortrekken van de zuidelijke ring rond Brussel.
Het archief biedt een boeiende kijk op de woelige jaren zestig en zeventig aan de ULB en het jongerenmilieu in het algemeen. Archivaris Rik De Coninck beschreef het archief. Het omvat 73 beschrijvingen in 10 dozen en is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris

Het archief van Paul Libois

 * Paul Libois (3e v.b.n.o.) op de lijst van de kandidaten van de KPB van Waals-Brabant voor de wetgevende verkiezingen van 1946

Paul Libois (Diest 1901-Brussel 1991) studeerde aan de ULB en bouwde daar een academische carrière uit. Hij was een van de eerste intellectuelen die aansloten bij de Kommunistische Partij van België (KPB). In de onmiddellijke naoorlogse periode werd hij senator. Libois speelde een opvallende rol als raadgever van Edgard Lallemand, voorzitter van de KPB, maar werd in 1954 uit de partij gezet wegens ‘fractionisme’.
Archivaris Rik De Coninck beschreef het archief van Libois dat deels ook bewaard wordt in het SOMA. Het archiefmateriaal dat Amsab-ISG bewaart, gaat over de activiteiten van Libois tijdens en vooral na WO II. Het is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.


Het archief van de Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL) vzw.

Eind 1987 werd Independent Living Vlaanderen (ILV) opgericht. De vereniging beoogde de integratie van mensen met een handicap die behoefte hebben aan hulpmiddelen of assistentie om een zelfstandig leven te leiden. Sensibilisering rond de mogelijkheden en rechten van mensen met een handicap vormde de kern van hun activiteiten. Alle leden van de organisatie waren mindervaliden die zichzelf zagen als ervaringsexperten. Met de wettelijke regeling in 2000 rond het Persoonlijk Assistentiebudget bereikte de organisatie haar belangrijkste doel. In hetzelfde jaar vormde de organisatie zich om tot BOL vzw. Het archief bestrijkt de periode 1987-2004 en is een getrouwe weerspiegeling van de werking. Archivaris Sofie Vrielynck beschreef het archief dat bestaat uit 145 nummers. Het is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

Piet Creve

 
 
 

Opmerkelijk schilderij

Onlangs werd een schilderij met het portret van Jan De Ridder aan Amsab-ISG geschonken. Het schilderij was ons bekend door een afbeelding in het boek van Avanti, 'Een Terugblik' (deel 1, p. 152), maar we konden niet vermoeden dat het origineel nog bestond. De kunstenaar is onbekend, ook een jaartal ontbreekt.

Wie was Jan De Ridder ? (Gent, 13 augustus 1822 (?) - Gent, 27 september 1890)

Reeds bij de vermelding van zijn geboortedatum spreken de bronnen elkaar tegen: 13 augustus 1822 of 13 augustus 1832? 1832 circuleert het meest als jaartal, maar dit zou betekenen dat zijn moeder bij zijn geboorte nét geen 60 jaar oud was…
Jan De Ridder, wever van beroep, huwt in 1856 met Maria Seghers en woont in de Sint-Lievensstraat in Gent.
Op 4 maart 1857 wordt het reglement van de Broederlijke Maatschappij der Wevers van Gent ondertekend. Jan wordt verkozen tot de eerste voorzitter en zal dit blijven tot 1867. Het jaar 1857 kent een golf van stakingen, voor het merendeel onder de wevers. De jonge maatschappij tracht haar stakende leden te ondersteunen maar komt in geldnood. In een brief, gericht aan de Vlaamse textielarbeiders in Noord-Frankrijk, wordt financiële hulp gevraagd, maar die brief komt in handen van de politie. Gezien de wet op de samenspanningen, belanden De Ridder en Leopold Sedeyn, ondervoorzitter van de maatschappij, in de gevangenis.
De Broederlijke Maatschappij der Wevers onderhoudt in die periode de vrouw van Jan en de moeder van Leopold. Na 10 maanden effectieve celstraf in Brugge, worden ze vrijgelaten, waarna beiden hun functie van voorzitter en ondervoorzitter prompt weer opnemen. Na de gevangenis vindt De Ridder nergens nog werk als wever, en wordt noodgedwongen herbergier. Later staat hij ook als schilder vermeld. In 1867 trekt hij zich terug als voorzitter, nadat hij zelf voor een opvolger had gezorgd, zijn jonge vriend Jan Seranne.
Maar ook na 1867 blijft het engagement van Jan bestaan. Zo vinden we hem terug als lid van de Gentse Vrijdenkersbond, als ondervoorzitter van het Werkverbond, als militant van de Gentse afdeling van de Eerste Internationale.
Jan De Ridder staat bekend als een gematigd man, vatbaar voor rede en realiteit. Bij zijn begrafenis wordt zijn kist gedragen door Anseele, Van Beveren, Foucaert en Van Ghijseghem.
Jan De Ridder duikt terug op in de ‘Volksalmanak van Vooruit’ in 1905 in het verhaal ‘In mijnen droom’. Hier laat de auteur, Louis Marlier, twee veteranen van de Gentse vakbeweging, De Ridder en Frans Bilen, herboren worden om de imposante realisaties van de Maatschappij Vooruit te bezoeken.

schilderij Jan De Ridder

Schilderij Jan De Ridder
Olieverf op doek
123 cm x 93 cm


Met de rechterhand wijst Jan De Ridder naar een ‘Ontwerp van vereeniging’. De kledij en het ereteken geven duidelijk de sfeer van deftigheid aan waarmee de opkomende arbeidersbeweging zich wenste te profileren. Zo was het gebruikelijk dat de voorzitters van de wevers- en van de spinnersmaatschappij een speciaal kostuum aantrokken bij plechtigheden: “Een lange zwarte frak, een broek in fijn laken, een donker blauw fluweelen ondervest, een zwart fluweelen halsboord. Dwars over de borst wordt een breed groen lint gedragen, met het herkenningsteeken der maatschappij, in zilver gedreven, rond de lenden een donker groen lint met zilveren borduursel geslagen.”
Wanneer in 1859 de voorzitter van de Maatschappij der Spinners van Gent, Frans Bilen, een zilveren snuifdoos wordt aangeboden, starten de spinners ook met een inschrijving “tot het bekostigen eener lijst voor het portret, den Voorzitter der Gentsche Spinnersmaetschappij door verscheidene werkerskringen aan te bieden. De prijs der lijst zal zijn honderd franken”. Dit laat sterk vermoeden dat de Broederlijke Maatschappij der Wevers ofwel reeds een portret van hun voorzitter hadden laten maken, of het voorbeeld van de spinners kort daarop volgden. Indien het schilderij dateert uit 1859 zou Jan De Ridder hier 37 jaar oud zijn, aangenomen dat hij in 1822 geboren werd. Dit lijkt zeer goed mogelijk.

Een meer gedetailleerd artikel hierover mag u binnenkort verwachten in ‘Brood & Rozen’.

Brigitte De Mulder

 

Boekvoorstelling ‘Mijn Waarheid’ van Denise De Weerdt, een sfeerbeeld...


* Fotoreportage Geert Bonne

Donderdag 15 november 2007 kwamen ruim 200 genodigden, vrienden, familie, sympathisanten en geïnteresseerden naar de tweede verdieping van het Geuzenhuis om de boekvoorstelling van het nieuwste boek van Denise De Weerdt bij te wonen. In haar autobiografie, Mijn Waarheid; Herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958), brengt Denise het verhaal vanaf haar kinderjaren in de jaren dertig tot het einde van de jaren vijftig. Eerst nam Wouter Steenhaut, directeur van Amsab-ISG, het woord. Hij vertelde over zijn jarenlange vriendschap met Denise, en over de vele malen dat hij met haar mocht samenwerken. Vervolgens vertelde Daniël Termont, burgemeester van de Stad Gent, dat hij het een voorrecht vond om op een gelegenheid als deze te mogen spreken en hoe Denise als Gents gemeenteraadslid een grote indruk op hem maakte. Tot slot was het woord aan Monika Triest, ex-voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee, die het belang van Denise voor de vrouwenbeweging schetste. Hoe zijzelf door de vele publicaties van Denise werd en wordt geïnspireerd en gemotiveerd in haar eigen onderzoek. De hele middag werd opgevrolijkt met muziek uit de jeugdjaren van Denise gebracht door Hans Mortelmans en vrienden.
Na de voordrachten werd het boek officieel aan Denise overhandigd en mocht zij, bescheiden maar duidelijk geëmotioneerd, een zeer lang en warm applaus in ontvangst nemen.
En nu is het wachten op het vervolg van haar memoires!

Broos Delanote, stagiair onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis, Universiteit Gent 

Heengegaan: Suzan Daniel, Marc Bourguet

Op 15 november is Suzan Daniel op 89-jarige leeftijd overleden. Suzan Daniel is het pseudoniem van de vrouw die in 1953 in Brussel de eerste Belgische homo/lesbische organisatie oprichtte: ‘le Centre Culturel Belge (C.C.B.) Cultureel Centrum België’. Als eerbetoon aan deze vrouw noemde het homo/lesbisch archief en documentatiecentrum, waarvan het grootste deel van de collectie zich in Amsab-ISG bevindt, zich Fonds Suzan Daniel.

Op 20 november overleed op 55-jarige leeftijd, Marc Bourguet, de regionale secretaris van Centrale voor de Voeding van FGTB Verviers. Marc Bourguet was Amsab-ISG zeer genegen. Met grote regelmaat stuurde hij ons allerlei waardevolle publicaties over de sociale geschiedenis van Verviers en omgeving.

Omer Van Hoeylandt


* foto Suzan Daniel

 
 
 
     

> INGEZONDEN

 
 
 

> VGI studiedag

Zoeken is veel meer dan Google


Is niet-googlificeerbare informatie ten dode opgeschreven?

Vrijdag 7 december vanaf 13:30 uur, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Reuvensplaats 2, Leiden

Op vrijdag 7 december organiseert de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica (VGI) een studiemiddag over zoeken en vinden op het web. Google is voor de meeste gebruikers de norm voor zoeken en vinden op het web, 80% van het zoekgedrag op het web vindt plaats met behulp van Google. Maar vinden we ook wel wat we zoeken? Levert Google een geschikt antwoord op al onze vragen? En is Google geschikt voor de wetenschappelijke wereld?

Terwijl historici, zeker met een niche specialisatie, de alsmaar toenemende treffers in Google nog altijd juichend ontvangen, worden in de door informatie overspoelde biomedische sector nieuwe strategieën ontwikkeld in de zoektocht naar betrouwbare kennis. Er zit een limiet aan het aantal wenselijke treffers en dat heeft niet alleen gevolgen voor wie informatie zoekt, maar ook voor de aanbieders. Wat zijn de nieuwste, beste informatievaardigheden voor ons en wat doen anderen?

Een aantal sprekers zullen vanuit verschillende disciplines dit thema belichten. De verschillende presentaties zullen o.a. betrekking hebben op het zoeken in audio bestanden, zoekgedrag van wetenschappers en zoeken en vinden van medische informatie.

Wanneer: vrijdag 7 december, 13.30 uur
Waar: KITLV, Reuvensplaats 2, Leiden
Deelname: Gratis
Aanmelden: berk@kitlv.nl

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be